ของดีจังหวัดเชียงใหม่

SOFUTO CREAM รับมอบป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่จากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ หอการค้าแฟร์ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

ด้วยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินโครงการของดีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่าย คือ ธนาคารกสิกรไทย  โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งและภาพลักษณ์ เพื่อให้หอการค้าเป็นองค์กรชั้นนำ เป็นที่ยอมรับและมีความทันสมัยก้าวไปสู่ Digital Economy ตามแนวทางของหอการค้าในการขับเคลื่อน Trade & Services 4.0 และสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล